Atviros prieigos I–XIV amžių radinių iš vario lydinių archeometrinių duomenų bazė sukurta vykdant Lietuvos mokslų tarybos finansuotą projektą „I tūkstantmečio po Kr. vario lydinių ir technologinių procesų tyrimai visuomenės socioekonominės raidos kontekste“ (S-MIP-19-50), 2019 m. birželio 3 d. – 2022 m. birželio 30 d.).

Projektą finansavo:

Projektą įgyvendino:

Vienas iš svarbiausių šio projekto rezultatų yra sukurta visiems atvirai prieinama I tūkstantmetį po Kr. ir kiek vėlesnius laikus apimanti Lietuvos archeometrinių tyrimų duomenų bazė, teikianti sisteminį vaizdą apie šio ilgo chronologinio laikotarpio vario lydinius ir jų kaitą. Projekte, taikant rentgeno fluorescencinės ir induktyviai susietos plazmos masių spektrometrijos metodus, naudojant sertifikuotus etalonus, analizuota per 2 800 radinių, pagamintų iš vario lydinių, elementinė sudėtis, nustatytas kiekvieno tirto dirbinio lydinio tipas, svoris, gamybos technologija ir pateiktas prognostinis modelis, leidžiantis koreguoti ir lyginti tarpusavyje tyrimų, atliktų skirtingais rentgeno fluorescencijos spektrometrais, rezultatus. Skelbiami didelės apimties laisvai prieinami empiriniai duomenys leidžia svarstyti apie žaliavų (tirti švino izotopai) šaltinius ir jų kaitą, metalo srauto į dabartinę Lietuvos teritoriją mastą, mainų kryptis, gamybos technologijų raidą, amatus ir jų centrus bei šiuos reikšmingus procesus matyti kaip visuomenės ekonominių ir socialinių procesų vyksmą. Manome, kad ši didelės apimties atviros prieigos duomenų bazė bus naudinga tolesniems humanitariniams tyrimams.

Šios atviros prieigos duomenų bazės ištekliai platinami pagal „Creative Commons (CC BY 3.0)“ licenciją, kurios sąlygos nurodytos:
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/Duomenų bazė cituojama: Bliujienė, A., Suzdalev, S., Vybernaitė-Lubienė, I., Bagdzevičienė, J., Petrauskas, G., Jatautis, Š., Babenskas, E., Senulis, S., Šatavičė, E., Rutkauskas, M., Dučinskienė, E., 2023. I–XIV amžių radinių iš vario lydinių archeometrinių duomenų bazė / Archaeometric database of copper alloy finds from the 1st to 14th centuries. Atviros prieigos/ open access data base. Available from: http://lydiniai.lt/


Duomenų bazės kūrėjai

Bliujiene Dr. doc. Audronė Bliujienė - projekto vadovė (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas)
Suzdalev Dr. Sergej Suzdalev - mokslo darbuotojas (Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų institutas)
Lubiene Dr. Irma Vybernaitė-Lubienė - mokslo darbuotoja (Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų institutas)
Bagdzeviciene Dr. Jurga Bagdzevičienė - mokslo darbuotoja (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas; Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)
Petrauskas Dr. Gediminas Petrauskas - mokslo darbuotojas (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas; Lietuvos nacionalinis muziejus)
Jatautis Dr. Šarūnas Jatautis - mokslo darbuotojas (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas)
Babenskas Evaldas Babenskas - jaunesnysis mokslo darbuotojas (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas)
Senulis Simonas Senulis - specialistas (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas; Trakų istorijos muziejus)
Satavice Dr. Eglė Šatavičė - virtualios duomenų bazės kūrėja ir vystytoja (VšĮ "Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos")
Bazės programavimas: Mykolas Rutkauskas
Dizainas: Eglė Dučinskienė

Duomenų bazės apimtis

Projekte panaudoti 23 Lietuvos muziejų, saugančių archeologinių dirbinių kolekcijas, rinkiniai. Taip pat ištirti keli Priešistorės ir ankstyvosios istorijos muziejaus (Museum für Vor- und Frühgeschichte), priklausančio Berlyno valstybiniams muziejams, Prūsijos kultūros paveldo (Prūsijos kolekcijos) radiniai.

Projekte tirti radiniai iš 284 radaviečių. Šios radavietės suskirstytos į 5 chronologinius periodus, apimančius I–XIII/XIV a. Tai laidojimo paminklai, piliakalniai, senovės gyvenvietės, lobiai, atsitiktiniai radiniai iš muziejų rinkinių, kurių dėl vienų ar kitų aplinkybių nebegalima priskirti konkrečioms radavietėms. Projekte, taikant rentgeno fluorescencinės ir induktyviai susietos plazmos masių spektrometrijos metodus, naudojant sertifikuotus etalonus, analizuota per 2 800 radinių (iš kurių dėl gautų abejotinų tyrimų rezultatų į duomenų bazę įtraukti tik 2 440 radinių archeometrinių tyrimų rezultatai), pagamintų iš vario lydinių, elementinė sudėtis. Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrijos metodu ištirti 228 mėginiai, išgręžti iš radinių, ir šiam radinių kiekiui nustatyti švino izotopų santykiai. Iš viso bazėje yra 7 257 individualių tyrimų įrašai. Kiekvienas radinys nufotografuotas, pažymint matavimo vietas. Fotonuotraukų autoriai: A. Bliujienė, S. Susdalev, G. Petrauskas, E. Babenskas.

Duomenų bazės, kaupusios / kaupiančios įvairią skaitmeninio turinio informaciją apie archeologinius radinius

Aruodai – Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai, sukurta 2007–2009 metais. http://www.aruodai.lt
LIMIS – Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema. LIMIS veikla tebetęsiama. https://www.limis.lt
Europeana – Atraskite Europos skaitmeninį kultūros paveldą / Discover Europe՚s digital cultural heritage. https://www.europeana.eu/en
FLAME – Senųjų metalų srautas Eurazijoje / Flow of Ancient Metals across Eurasia. Šiuo metu duomenys neprieinami. https://flame.arch.ox.ac.uk/public-resources
FLAME – Vėlyvosios antikos ir Ankstyvųjų viduramžių ekonomikos formavimas / Framing the Late Antique and Early Medieval Economy. Šiuo metu duomenys prieinami tik FLAME autoriams, kurie tikslina duomenis. https://coinage.princeton.edu/minting/database
XALID – Oksfordo archeologinių švino izotopų duomenų bazė / Oxford Archaeological Lead Isotope Database. Bazė laisvai prieinama, bet nepapildoma naujais duomenimis. https://oxalid.arch.ox.ac.uk
OXSAM – Britų salų senovinių metalo dirbinių duomenų bazė / The OXSAM database of Ancient metalwork from the British Isles. Prieiga pagal prašymą. https://flame.arch.ox.ac.uk/public-resources

Projekto autorių straipsniai

Bagdzevičienė, J., Bliujienė, A., Babenskas, E., Petrauskas, G., Suzdalev, S., Taraškevičius, R., Vybernaitė-Lubienė, I. 2020.

Vario lydinių archeometriniai tyrimai: naujos metodologinės įžvalgos. In: Jūros ir krantų tyrimai. 13-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2020 m. spalio 7–9 d., Klaipėda. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, p. 13–16.

 

Bagdzevičienė, J., Pudžaitis, V., Bliujienė, A., Petrauskas, G. 2023.

Technological investigations of an early 3rd century enamel-decorated drinking horn handle from Maudžiorai cemetery in western Lithuania. Journal of Archaeological Science: Reports, 48.

https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.103915

 

 

Bliujienė, A. 2019. Bilionių piliakalnio radinių, pagamintų iš vario lydinių, spektrometriniai tyrimai. In: G. Zabiela (sud.). Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, p. 128–135.

 

Bliujienė, A., Petrauskas, G., Bagdzevičienė, J., Suzdalev, S., Babenskas, E. 2020.

Early Roman Iron Age Jewellery in the Northern Barbaricum: Between Stylistic and Technological Simplicity and Luxury. In: Studies in archaeometry. Proceedings of the archaeometry symposium at NORM, 2019, June 16-19, Portland, Oregon, Portland State University. Dedicated to the Rev. H. Richard Rutherford, C.S.C., Ph.D. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd., p. 175–217.

www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/download

 

 

Bliujienė, A., Peseckas, K., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Bagdzevičienė, J., Babenskas, E., Taraškevičius, R., Suzdalev, S., Vybernaitė-Lubienė, I., Pabedinskas, A., Butkus, L., Petrauskas, G. 2021.

Manufacture of the well-known Central and Northeastern European eye fibulae: previously unknown tricks of the trade. Radiocarbon, vol. 63, no. 5, p. 1369–1386.

 

Bliujienė, A., Petrauskas, G., Bagdzevičienė, J., Babenskas, E., Rimkus, R. 2021. Essential changes in the composition of copper alloys reveal technological diversities in the transition from the earliest iron age to the early roman period in Lithuania. Archaeologia Baltica, 28, p. 39–62.

doi.org/10.15181/ab.v28i0.2281

 

 

Bliujienė, A., Jatautis, Š., Suzdalev, S., Bagdzevičienė, J., Petrauskas, G., 2022 (įteikta spaudai).

Analysis of culture heritage alloy reference materials (CHARMS) by two X-ray fluorescence spectrometers: results reliability assessment. Archaeometry. Straipsnio versija prieinama:
doi.org/10.6084/m9.figshare.21699056.v1

 

 

Bliujienė, A., Badzevičienė, J., Voß, H-U., Petrauskas, G. 2023 (rengiama spaudai).

The shift of copper alloys elemental composition and metalworking traditions in Lithuania in the first millennium AD. Journal of Archaeological Science.

Autorių teisių politika

Naudojant sukauptus duomenis, būtina nuoroda į pačią bazę, muziejų ir konkretų radinį. I–XIV amžių radinių iš vario lydinių archeometrinių duomenų bazėje skelbiamą skaitmeninį turinį galima naudoti tik nekomerciniais tikslais, be teisės jį keisti ar modifikuoti kitaip, nei nurodyta skyriuje „Bazės struktūra“. Naudojant radinių archeometrinių tyrimų rezultatus, būtina nurodyti šiuos duomenis: radavietę, radinį, muziejaus pirminės apskaitos arba inventorinį numerį ir duomenų bazės http://lydiniai.lt konkretaus puslapio adresą.

Skaitmeninį turinį naudoti komerciniais tikslais ir išvestiniams kūriniams kurti galima tik gavus leidimą iš konkretaus muziejaus ir bazės kūrėjų, kurie yra pateiktos informacijos savininkai. Skelbiamų radinių nuotraukos yra duomenų bazės kūrėjų ir muziejų nuosavybė, todėl norint publikuoti vaizdus būtina gauti autorių sutikimą.

Pagrindiniai autorių teisių dokumentai

Tarptautiniai dokumentai

•  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, 2016-09-16

http://ekultura.lt/wpcontent/uploads/2017/01/Direktyva_del_autoriu_teisiu_skaitmenineje_rinkoje.pdf

 

 

•  Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2011-10-27

http://ekultura.lt/wp-content/uploads/2017/01/Europostarybos_isvados_2012_05_10.pdf

Lietuvos Respublikos įstatymai

•  Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymas, 2016-10;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1987d550946c11e69ad4c8713b612d0f

 

 

•  Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, 2011-12-15;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A

 

 

•  Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C5DA698A4015

 

 

•  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C

 

 

•  Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1996-01-23;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C5DA698A4015

 

 

•  Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, 1995-06-08;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.18317

 

 

•  Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999-05-18;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.551F0CDE5B64

Padėka

Projektą ir I–XIV amžių radinių iš vario lydinių archeometrinių duomenų bazės sukūrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Šios bazės kūrėjai dėkingi muziejų administracijoms ir muziejininkams, suteikusiems galimybę spektrometriniais metodais tirti saugomus archeologinius radinius. Esame dėkingi kolegoms archeologams, kurie suteikė galimybę tirti pastaraisiais metais vykdytų archeologinių tyrimų metu rastus radinius.

Jei turite pastabų ar pasiūlymų - rašykite el.p.:

audrone.bliujiene@ku.lt